Skip to main content

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN FLEXPACT

Versie 2015    1

Artikel 1 – Toepasselijkheid en begripsomschrijvingen

1.  Deze  Algemene  Leveringsvoorwaarden  zijn  van  toepassing  op alle  aanbiedingen  en  overeenkomsten  (hierna  ook  ‘de overeenkomst’  te  noemen),  strekkende  tot  levering  en  /  of beschikbaarstelling  van  goederen  en  /  of  diensten  door  FlexPact,  gevestigd  en  kantoor  houdend  te Hoogland gemeente Amersfoort  (Hierna  FlexPact  te  noemen),  aan  een opdrachtgever (hierna ‘de Klant’ te noemen).

2.  Eventuele algemene (Inkoop-)voorwaarden van de Klant zijn niet van  toepassing,  tenzij  deze  door  FlexPact  schriftelijk  zijn aanvaard.  Bij  eventuele  tegenspraak  prevaleren  steeds  de bepalingen van deze Algemene Leveringsvoorwaarden.

3.  Onder de volgende begrippen wordt verstaan:

- Gebrek:  het  niet  voldoen  van  (door  FlexPact  geleverde  of beschikbaar gestelde) goederen of resultaten van diensten aan de overeengekomen specificaties, in die zin, dat het gebrek het gebruik  ervan  (in  enige  mate)  dient  te  blokkeren  of  te verhinderen;

- Werkdagen  /  werkuren:  de  terzake  van  uitvoering  van  de overeenkomst  geldende  werktijden  van  FlexPact,  te  weten van  09.00  u.  tot  17.00  u.,  exclusief  reistijd,  weekeinden  en algemeen erkende feestdagen uitgezonderd.

- Installatie  /  installeren:  het  opstellen,  aansluiten  en gebruiksklaar  maken  van  (door  FlexPact  geleverde  of beschikbaar gestelde) goederen of resultaten van diensten.

- Maatwerk:  (computer-)programmatuur,  goederen  en  diensten die  specifiek  voor  de  klant  zijn/worden  ontwikkeld,  waardoor redelijkerwijs niet verwacht kan worden, dat deze toepasbaar of bruikbaar zijn voor derden.

Artikel 2 – Prijs en betaling

1.  Prijzen  en  tarieven  luiden  in  Euro  en  zijn  exclusief omzetbelasting.

2.  Facturering van afgenomen diensten zal achteraf plaatsvinden.

3.  Uur-,  dagdeel-  en  dagtarieven  zijn  exclusief  voorrijden,  tenzij anders overeengekomen.

4.  Tenzij anders overeengekomen zijn prijzen exclusief kosten van verzending, installatie en eventuele andere diensten.

5.  FlexPact behoudt zich het recht voor om ieder kalenderjaar en / of bij het sluiten van een vervolgovereenkomst tarieven aan te passen  aan  het  gestegen  kosten-  en  prijspeil,  volgens  de  CBS consumentenprijzenindex. FlexPact zal de Klant steeds tijdig van een voorgenomen aanpassing in kennis stellen.

6.  Facturering zal plaatsvinden per dag (maximaal 8 werkuren), per dagdeel  (maximaal  4  werkuren)  of  per  uur.  Opdrachten  of uitloop van opdrachten, uitgevoerd op werkdagen tussen 18.00 u. en  22.00  u.,  zullen  met  een  toeslag  van  50%  worden gefactureerd tenzij anders overeengekomen. Voor de uitvoering van opdrachten in weekeinden en / of feestdagen zullen aparte afspraken worden gemaakt en gefactureerd met een toeslag van 100%.

7.  In alle gevallen wordt de werkelijk door FlexPact bestede tijd op  basis  van  nacalculatie  gefactureerd,  ongeacht  de  locatie waarop de werkzaamheden zijn uitgevoerd.

8.  De Klant is in alle gevallen gehouden tot volledige betaling van de  facturen  voor  de  ontwikkeling  van  Maatwerk, tenzij  de  Klant binnen een acceptatietermijn van dertig dagen na oplevering van het  Maatwerk  aan  FlexPact  heeft  kenbaar  gemaakt,  dat  het Maatwerk  niet  goeddeels  voldoet  aan  vooraf  gestelde  en  door beide partijen geaccordeerde specificaties.

9.  Facturen van FlexPact aan de Klant dienen binnen veertien dagen na  factuurdatum  te  worden  voldaan  op  de  aangegeven bankrekening,  tenzij  anders  vereengekomen,  maar  in  alle gevallen  binnen  de  wettelijk  vastgestelde  termijn  van  dertig dagen.

10.  Indien  de  Klant  de  verschuldigde  bedragen  niet  binnen  de overeengekomen  termijn  betaalt,  is  hij  van  rechtswege  in gebreke en over het openstaande bedrag een rente verschuldigd volgens  wettelijke  regelgeving.  Indien  FlexPact terzake invorderingsmaatregelen  moet  treffen,  is  de  Klant  bovendien gehouden  tot  vergoeding  van  de  daaraan  verbonden buitengerechtelijke  en  /  of  gerechtelijke  kosten,  die  worden bepaald op tenminste 15% van het nog openstaande bedrag.

11.  Indien de Klant nalatig blijft in het tijdig betalen van openstaande facturen  behoudt  FlexPact zich  het  recht  voor  de verplichtingen  die  uit  de  overeenkomst  voortvloeien  op  te schorten  of  de  overeenkomst  met  onmiddellijke  ingang  te beëindigen.  Eventueel  reeds  geplande  opdrachten  zullen  in  dit geval niet worden uitgevoerd. FlexPact zal de Klant hiervan in kennis stellen.

Artikel 3 – Annulering van opdrachten

1.  Opdrachten kunnen tot uiterlijk drie werkdagen voor aanvang van de  opdracht  door  de  Klant  worden  geannuleerd.  Tijdig geannuleerde opdrachten zullen niet worden gefactureerd. Wordt een opdracht minder dan drie werkdagen maar meer dan 24 uur voor aanvang geannuleerd, dan zal de betreffende opdracht voor de helft worden gefactureerd. Opdrachten die minder dan 24 uur voor  aanvang  van  de  opdracht  worden  geannuleerd  zullen volledig worden gefactureerd.

2.  Beëindiging  van  overeenkomsten  met  een  looptijd  van  drie maanden  of  meer  dient  schriftelijk  plaats  te  vinden,  met  in achtneming  van  een  opzegtermijn  van  één  maand.  Indien  de Klant  niet  tijdig  aangeeft  de  overeenkomst  te  willen  beëindigen wordt aangenomen dat de overeenkomst stilzwijgend telkens met dezelfde looptijd wordt verlengd.

Artikel 4 – Auteursrechten en licenties

1.  Tenzij  uitdrukkelijk  anders  is  overeengekomen,  heeft  de overeenkomst  niet  tot  gevolg  dat  intellectuele  (eigendoms-)rechten,  daaronder  begrepen  auteursrechten,  van computerprogrammatuur,  schriftelijke  documenten en  informatie en  overige  (onderdelen  van)  voor  auteursrecht  en  aanverwante rechten vatbare goederen aan de Klant worden overgedragen.

2.  De goederen, als bedoeld in lid 1, worden aan de Klant verstrekt op grond van een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie tot het gebruik ervan binnen de eigen organisatie van de Klant. De klant is niet gerechtigd de  bedoelde programmatuur  en schriftelijke informatie direct of indirect beschikbaar te stellen aan een derde.

3.  Tenzij  anders  is  overeengekomen,  is  het  de  Klant  uitsluitend toegestaan  om  de  programmatuur  en  de  bijbehorende handleidingen  en  andere  documenten  toe  te  passen  in samenhang met de computerapparatuur waarvoor of in verband waarmee  deze  beschikbaar  zijn  gesteld,  en  zulks  voor  het gebruik  tot  het  maximale  aantal  gebruikers  als  vermeld  in  de overeenkomst.

4.  Overigens  zijn  de  licentievoorwaarden  van  de  desbetreffende toeleveranciers  van  FlexPact,  als  gebruikelijk  vermeld  in bijvoorbeeld  productinformatie  of  handleidingen,  evenzeer  van toepassing  op  de  tussen  de  Klant  en  FlexPact  gesloten overeenkomst.  Ten  deze  geldt  voor  de  Klant  de  uitdrukkelijke onderzoeksplicht tegenover FlexPact.

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN FLEXPACT

Versie 2015    1

Artikel 5 – Medewerking door de Klant

1.  De  Klant  is  gehouden  aan  FlexPact  desgevraagd redelijkerwijs  van  hem  te  verwachten  medewerking  bij  de uitvoering  van  de  overeenkomst  te  verlenen.  Hiertoe  behoren uitdrukkelijk, maar niet uitsluitend:

- Het  beschikbaar  stellen  en  verspreiden  van  door  FlexPact aangeboden documentatie aan de  betrokken medewerkers van de Klant.

- Het kennis nemen van de inhoud van deze documentatie en de uitvoering en controle van eventuele daarin opgenomen door de Klant te ondernemen activiteiten.

2.  De  Klant  is  gehouden  aan  FlexPact  desgevraagd  voor uitvoering  van  de  overeenkomst  relevante  informatie  te verstrekken.

3.  De  Klant  is  verantwoordelijk  voor  het  gebruik  en  de  juiste toepassing van goederen en resultaten van diensten binnen zijn organisatie.

4.  Indien FlexPact diensten uitvoert ten behoeve van de Klant, zal  de  Klant  een  contactpersoon  en  een  vervangend contactpersoon  aanstellen  die,  onder  uitsluiting  van  anderen, bevoegd  zijn  de  Klant  terzake  van  de  uitvoering  van  de overeenkomst te verbinden.

5.  De  partijen  zijn  gezamenlijk  verantwoordelijk  voor  de  bewaking van  de  voortgang  van  activiteiten.  Indien  een  van  de  partijen constateert dat de voortgang significant achterblijft bij een eerder afgesproken of geplande termijn, dan dient deze de andere partij daarover zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen acht dagen te informeren.

Artikel 6 – Levering en risico

1.  Leveringstermijnen of termijnen, waarbinnen beschikbaarstelling zal  plaatsvinden,  zijn  eerst  uiterste  of  fatale  termijnen  na ingebrekestelling, stellende een redelijke termijn, en zulks tenzij er  sprake  is  van  niet-toerekenbaar  tekortschieten  van  de  zijde van FlexPact.

2.  Aan de Klant geleverde zaken blijven eigendom van FlexPact totdat de door de Klant uit dien hoofde verschuldigde bedragen geheel zijn voldaan.

3.  Na  aflevering,  installatie  of  anderszins  beschikbaarstelling  van goederen  en  /  of  computerprogrammatuur  draagt  de  Klant  de risico’s van verlies of beschadiging.

Artikel 7 – Reclames en garantie

1.  Indien  opdrachtbevestigingen, pakbonnen  en  dergelijke  van FlexPact niet  overeenstemmen  met  de  overeenkomst,  dient  de Klant  zulks  binnen  acht  dagen  schriftelijk  bij  FlexPact  te melden.  Daarna  worden  de  vorenbedoelde  documenten  geacht de overeenkomst juist weer te geven.

2.  Indien leveringen en / of beschikbaarstellingen door FlexPact niet overeenstemmen met de overeenkomst, dient de Klant deze binnen dertig dagen aan FlexPact ongebruikt aan FlexPact aan  te  bieden.  Daarna  wordt  het  geleverde  c.q.  beschikbaar gestelde geacht door de Klant te zijn geaccepteerd.

3.  Indien  een  bezoekrapport  niet  overeenstemt  met  de  door  FlexPact  verrichte  werkzaamheden,  waarop  dit  rapport toepasselijk is, dient de Klant FlexPact hierover binnen acht dagen  te  informeren.  Daarna  wordt  het  bezoekrapport  geacht accuraat  te  zijn  en  worden  de  werkzaamheden  geacht  door de Klant te zijn geaccepteerd.

4.  FlexPact garandeert de werking van goederen en resultaten van  diensten,  de  laatste  indien  en  voor  zover  schriftelijk  een resultaatsverplichting  is  overeengekomen,  overeenkomstig  de overeengekomen  specificaties,  vermeld  in  de  betreffende product-documentatie  of  handleidingen  van  FlexPact  of  van de toeleverancier. Deze garantie houdt geen verdere verplichting in  voor  FlexPact  dan  om  naar  keuze  van  FlexPact gedurende de garantietermijn gebreken te (doen) herstellen, dan wel onderdelen geheel of gedeeltelijk te (doen) vervangen.

5.  Het corrigeren van afwijkingen van ondergeschikt belang behoort niet  tot  de  garantieverplichtingen  van  FlexPact,  indien  door deze  afwijkingen  de  werking  en  de  gebruiksmogelijkheden  niet wezenlijk  worden  aangetast.  FlexPact  garandeert  niet  dat goederen of resultaten van diensten te allen tijde onafgebroken of vrij van fouten zullen functioneren.

6.  Tenzij anders overeengekomen worden garantiewerkzaamheden uitgevoerd  op  locatie  van  een  door  FlexPact  aan  te  geven (reparatie-) adres.

7.  Van de garantieverplichtingen voor FlexPact is uitgesloten het herstel van gebreken die het gevolg zijn van:

- Bediening, toepassing, afstelling en / of installatie door de Klant of  derden  op  onoordeelkundige  wijze  en  /  of  niet overeenkomstig  de  desbetreffende  productdocumentatie  of handleidingen;

- Van buiten komende oorzaken, opgetreden na het tijdstip van levering  en  /  of  beschikbaarstelling,  waaronder  worden begrepen  gebreken  die  het  gevolg  zijn  van  installatie  in samenhang  met  niet  compatibele  of  passende  andere goederen;

- Reparatie of het aanbrengen van wijzigingen door de Klant of derden;

- Het toepassen van verbruiksgoederen door de Klant of derden die niet door FlexPact zijn geleverd of geadviseerd;

- Andere omstandigheden die naar geldend recht voor rekening en risico van de Klant komen.

8.  Overigens  zijn  de  garantievoorwaarden  van  de  desbetreffende toeleverancier  van  FlexPact,  als  gebruikelijk  vermeld  in bijvoorbeeld  productinformatie  of  handleidingen,  evenzeer  van toepassing  op  de  tussen  de  Klant  en  FlexPact  gesloten overeenkomst.  Ten  deze  geldt  voor  de  Klant  een  uitdrukkelijke onderzoeksplicht tegenover FlexPact.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

1.  De aansprakelijkheid van partijen voor gevolgschade en voor de kosten  van  reproductie  of  herstel  van  geheel  of  gedeeltelijk verloren  gegane  gegevens  (-bestanden)  is  uitdrukkelijk uitgesloten.

2.  FlexPact is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg vanniet-toerekenbaar  tekortschieten  van  FlexPact,  waaronder wordt  begrepen  vertraging  door  oponthoud  op  autowegen, veerdiensten,  weers-omstandigheden  of  voorschiften  van overheidswege.

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN FLEXPACT

Versie 2015    

Artikel 9 – Ontbinding

1.  Partijen  zijn  gerechtigd  de  overeenkomst  te  ontbinden  zonder ingebreke-stelling of rechterlijk tussenkomst, in geval van:

- Voorlopige of definitieve surseance  van betaling van de andere partij of een gerechtelijke aanvraag daartoe;

- Faillissement van de andere partij of een gerechtelijke aanvraag daartoe;

- Ontbinding van de rechtspersoon van de andere partij;

- Het  aanbieden  of  aangaan  van  een  onderhands  akkoord  aan respectievelijk met schuldeisers door de andere partij, teneinde surseance  van betaling of faillissement, dan wel een aanvraag daartoe, te voorkomen.

2.  Iedere  partij  is  voorts  gerechtigd  om  de  overeenkomst  te ontbinden,  indien  de  andere  partij,  ook  na  ingebrekestelling, stellende  een  redelijke  termijn,  tekort  blijft  schieten  in  de nakoming van zodanige verplichtingen uit de overeenkomst, dat voortduring  van  de  overeenkomst  redelijkerwijs  niet  langer  van de eerstbedoelde partij kan worden gevergd.

3.  FlexPact  is  voorts  gerechtigd  om  de  overeenkomst  zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien en zodra FlexPact komt te beschikken over informatie of de Klant  zodanig  handelt  of  nalatig  blijft  dat  mag  worden aangenomen  dat  de  Klant  in  redelijkheid  niet  (langer)  als voldoende  kredietwaardig  kan  worden  beschouwd  of  mag worden aangenomen dat het betalingsgedrag van de Klant niet (langer)  zal  overeenstemmen  met  zijn  verplichtingen  uit  de overeenkomst.  FlexPact  is  alsdan  gerechtigd  aan instandhouding  van  de  overeenkomst  nadere  voorwaarden  te stellen, zoals betaling vooraf, contante betaling, of het stellen van een bankgarantie.

4.  Ontbinding van de overeenkomst door FlexPact op grond van één der omstandigheden, genoemd in lid 1, 2 en 3 ontslaat de Klant  niet  van  zijn  verplichtingen  terzake  van  door  FlexPact reeds geleverde of beschikbaar gestelde goederen of diensten of andere  verplichtingen,  waaraan  door  FlexPact  reeds  is voldaan.

Artikel 10 – Vertrouwelijke informatie

1.  Partijen  treffen  alle  voorzorgsmaatregelen,  die  noodzakelijk  zijn om  de  van  de  wederpartij  ontvangen  informatie,  waarvan  de vertrouwelijke  aard  redelijkerwijs  mocht  worden  aangenomen, geheim te houden.

Artikel 11 – Overdracht van rechten en onderaanneming

1.  Partijen zullen geen rechten en / of verplichtingen uit de tussen hen  aangegane  overeenkomsten  cederen  of  op  enige  andere wijze,  juridisch  of  feitelijk,  overdragen  dan  na  voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

2.  Onverminderd het in lid 1 bepaalde, is FlexPact gerechtigd bij de  uitvoering  van  de  overeenkomst  gebruik  te  maken  van diensten  van  derden,  hetzij  in  onderaanneming,  hetzij  door tijdelijke inhuur van personeel.

Artikel 12 – Toepasselijk recht en geschillen

1.  De  overeenkomsten  tussen  de  Klant  en  FlexPact  worden beheerst door Nederlands recht.

2.  Alle  geschillen  worden  uitsluitend  beslecht  door  een  bevoegde rechter, tenzij de Wet dwingend anders voorschrijft en tenzij partijen toepassing van een bindend advies of arbitrage overeenkomen.

Artikel 13 – Aard en plaats van de dienstverlening

1.  Duur, omvang en aard van de dienstverlening zijn gespecificeerd in de overeenkomst.

2.  De  dienstverlening  vindt  plaats  op  locatie  van  de  Klant,  tenzij anders wordt overeengekomen.

3.  De Klant zal een geschikte en veilige werkruimte en, indien van toepassing, passende (automatiserings-)faciliteiten en voldoende personele ondersteuning aan FlexPact ter beschikking stellen.

Artikel 14 – Meer- en minderwerk

1.  FlexPact  zal  de  Klant  op  de  kortst  mogelijke  termijn informeren,  telkens  wanneer  een  door  de  Klant  gewenste  of anderszins  noodzakelijke  wijziging  van  de  overeengekomen diensten of van specificaties van resultaten van diensten leidt tot veranderingen  in  het  tijdstip  van  voltooiing  of  van  de  daarvoor door de Klant verschuldigde vergoedingen.

2.  Wijziging van de overeengekomen diensten of van specificaties van  de  resultaten  van  diensten  worden  slechts  na  nadere overeenstemming  tussen  partijen  uitgevoerd  c.q.  gerealiseerd. Eventuele  meer-  of  minderkosten  die  daaruit  mochten voortvloeien, komen voor rekening c.q. komen ten gunste van de Klant.

Artikel 15 – Verantwoordelijkheid

1.  Tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk een resultaatsverplichting van FlexPact is overeengekomen, is de Klant verantwoordelijk voor  de  aard,  de  inhoud  en  het  eindresultaat  van  de  diensten.

Derhalve  geldt  voor  FlexPact  slechts  een inspanningsverplichting.

2.  FlexPact zal zorg dragen voor het ter beschikking stellen van (een) medewerker(s) van voldoende professionele kwaliteit.

3.  FlexPact zal de Klant ommegaand in kennis stellen van ziekte, ongeval of enig ander onheil van een ter beschikking gestelde medewerker. FlexPact zal alsdan naar beste  vermogen trachten een gelijkwaardige medewerker ter beschikking te stellen. Indien FlexPact daar niet binnen een redelijke termijn in slaagt en tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk een resultaatsverplichting van FlexPact  is  overeengekomen,  is FlexPact  gerechtigd  de dienstverlening voor het betreffende deel te beëindigen, zonder dat partijen tot enige schadevergoeding jegens elkander gehouden zijn en onverminderd de verplichting voor de Klant de overeengekomen tarieven voor de tot dan toe verleende  diensten aan FlexPact te voldoen.